Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

EDUCATION TIME - Predškolská príprava

EDUCATION TIME tvoria stimulačné programy, ktoré sú prioritne zamerané na predškolskú prípravu detí vo veku od 5-6 rokov. EDUCATION TIME ponúka:


Krúžkovo ŠKOLA POZORNOSTI
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 45 min.
Vek: od 5 rokov

Metodika je založená na práci s číselným radom, a s číslicami avšak hlavným cieľom nie je učiť deti počítať, ale rozvíjať pozornosť a návyky programovania a kontroly činnosti. Základná idea úloh spočíva v spoločnej aktivite dospelého a dieťaťa. Samotný tréning je rozdelený do piatich etáp a úlohy do piatich cyklov podľa narastajúcej obtiažnosti. Po absolvovaní tohto stimulačného programu sú deti sústredenejšie, pozornejšie, zriedkavejšie postupujú pokusom a omylom, pociťujú potrebu predbežne sa zorientovať v úlohe a lepšie kontrolujú svoje výkony.


Krúžkovo KRESLÍM KOLO GUĽATÉ I., II.
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 40 min.
Vek: od 2-7 rokov

Úlohy v zošite majú napomôcť dieťaťu k rozvoju kresbových schopností, pomôcť mu osvojiť si grafické typy rozmanitých tvarov okolitého sveta. Dieťa, ktoré prejde úlohami zošita Kreslím kolo guľaté by nemalo mať problémy so zobrazením svojich predstáv, pocitov či zážitkov z jeho bezprostredného okolia. Deťom, ktoré majú problém s kvalitou ich grafického vyjadrenia, pomôžu cvičenia osvojiť si ťahy základných línií, geometrických tvarov, konštruovanie uhlov, zobrazovanie predmetov a figúr. Okrem toho, že dieťaťu pomôže nakresliť aj tie obrázky, ktoré by spontánne samo nezvládlo, vyvoláva u neho pocit úspechu, chuť pracovať s ceruzkou a papierom, posilňuje jeho motiváciu na ďalšiu kresbovú činnosť.


Krúžkovo TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D. B. EĽKONINA
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 45 min.
Vek: od 5-7 rokov

Samotný tréning pozostáva z tematicky rozdelených 30 lekcií. Tréningom sa deti naučia deliť slová na slabiky, rozlišovať hlásky v slovách, poznajú čím sa líšia samohlásky a spoluhlásky, a taktiež odlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky. Naučia sa, že zmena jednej hlásky v slove môže napríklad zmeniť jeho význam, či vyjadriť iné množstvo vecí. Môžeme povedať, že deti nadobúdajú celkom nové znalosti o jazyku a rozvíjajú svoj jazykový cit. Okrem toho sa z predškolákov stanú malí žiaci, ktorí spoznajú pravidlá komunikácie v triede počas učenia. Naučia sa spolupracovať v skupinke aj vo dvojiciach, vedieme ich k tvorivému a samostatnému mysleniu, rozvíjania schopností fonematického uvedomovania. Výrazne rozvíja osobnosť, jazykový potenciál detí a je výbornou prípravou na školu.