Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

ART TIME - Umelecké krúžky

ART TIME je záujmovou súčasťou programu Krúžkovo, ktorú tvoria pravidelné umelecké krúžky rôzneho zamerania. ART TIME ponúka nasledovné:


Krúžkovo KERAMICKO-VÝTVARNÝ KRÚŽOK
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 4-6 rokov

Na tomto krúžku sa deti venujú rôznym druhom výtvarných techník – kreslia, maľujú, strihajú, lepia, otláčajú, … Pracujú so známym i netradičným materiálom (rôzny papier, pastel, farbičky, temperové a vodové farby, tuš, perá, látky, stužky, drievka, prírodný a odpadový materiál, atď.) Deti si pri vytváraní svojich diel rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, originalitu a tvorivosť. Získavajú nové zručnosti, zlepšuje sa im jemná motorika rúk a schopnosť samostatne pracovať. Ďalej deti v krúžku získavajú poznatky a základné zručnosti o práci s prírodnou hlinou. Modelovanie je pre deti zaujímavou činnosťou. Práca s hlinou je zameraná na rozvoj jemnej motoriky a regulácie svalového napätia, na hmatové vnímanie a koordináciu rúk a očí.


Krúžkovo TANEČNÝ KRÚŽOK
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 50 min.
Vek: od 2-6 rokov

Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu pohybom. Deti sa naučia správnemu držaniu tela, uvedomia si pohyb tela a jeho jednotlivých častí v priestore. Postupne sa oboznámia s rôznymi druhmi cvičení, pohybových hier, tanečných variácií a kombinácií, gymnastickými prvkami. Deti počas jednotlivých tréningov naučia krokové variácie, ktoré obsahujú prvky jednotlivých druhov tanca či tanečných techník, vytvoria si krátke tanečné zostavy, ktoré sa v ďalších hodinách obohacujú o stále nové a nové prvky.


Krúžkovo DRUMBEN-BUBNOVAČKA
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 40 min.
Vek: od 4-6 rokov

Cieľom Drumben bubnovačky je zábavnou formou rozvíjať a posilňovať prirodzený cit detí pre rytmus na všetkých úrovniach. Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s drumben nástrojom ako aj s inými hudobnými nástrojmi. Jednotlivé cvičenia rozvíjajú hudobné a spevácke schopnosti detí, podporujú správne dýchanie. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia. Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Deti sa učia počúvať hudbu a rozlišovať zvuky drumbena a iných hudobných nástrojov.