Krúžkovo
education therapy sport art party adventure

THERAPY TIME - Terapia

THERAPY TIME pozostáva z liečebnopedagogickej intervencie. Jej súčasťou sú aj expresívne terapie, ktoré s deťmi prebiehajú individuálnou alebo skupinovou formou. THERAPY TIME ponúka nasledovné :


Krúžkovo LIEČEBNOPEDAGOGICKÁ INTERVENCIA
Miesto: priestory materskej školy
Intenzita: 1-2 x týždenne/dopoludnie-popoludnie
Čas: 40 min.
Vek: od 2-6 rokov
ARTETERAPIA
Pre deti je výtvarný prejav prirodzeným, spontánnejším a bezpečným prostriedkom komunikácie, ktorá môže byť následne uvedomená a pochopená. Deti prikladajú svojim výtvorom veľkú hodnotu, pretože presne symbolizujú v uchopiteľnej podobe ich vnútorné zážitky. Výtvarná činnosť môže byť prijateľný spôsob ako ventilovať u dieťaťa nepríjemné emócie, ako strach, nenávisť, závisť, ale i lásku. Proces tvorenia otvára cestu do vedomého i nevedomého vnútra dieťaťa a umožňuje intenzívne prežívanie, uvedomenie si tohto prežívania a jeho vyjadrenia. Výtvarný prejav odrážajúci vnútorný svet, je teda dobrým prostriedkom porozumenia práve vnútorného stavu a procesov dieťaťa.

TERAPIA HROU
Samotná hra môže byť prijateľný spôsob ako ventilovať u dieťaťa nepríjemné emócie, ako strach, nenávisť, závisť, ale i lásku. Hrou dochádza k uvoľneniu napätia a zmierneniu úzkostných stavov dieťaťa. Dieťa si v hre prehráva mnohé situácie z reálneho života ako aj vnútorné konflikty. Pri hre može dieťa prežívať pocity frustrácie, napätia, úzkosti, strachu, neistoty a učí sa rozpoznávať, porozumieť im a ovládať ich.

MUZIKOTERAPIA
Muzikoterapia využíva ako liečebný prostriedok hudbu. Prebieha v interakcii medzi klientom, terapeutom a hudbou, pričom pôsobiacimi hudobnými prvkami sú rytmus, melódia, intenzita, harmónia atď. Hudba sa stáva dostupným prostriedkom vyjadrenia a tvorivého prejavu u ľudí s verbalizačnými a komunikačnými ťažkosťami. Intenzívne ovplyvňuje pocity a náladu človeka, je stimulátorom tenznných činiteľov.